Polityka prywatności

§1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 2. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Grupa Elektrotechniczna DOMEL z siedzibą w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 30a, 67-100 Nowa Sól, zwana dalej jako Administrator.
 3. Użytkownik strony wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Korzystanie ze strony www, w tym zawieranie umów jest dobrowolne z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w punkcie 4.
 5. Podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem jest warunkiem jej zawarcia.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi wykonanie tychże obowiązków.
 7. Dane Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 8. Dane Klienta podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania łącznie z prawem do usunięcia własnego konta z systemu.
 10. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem
  • zbierane wyłącznie w celach:
   - realizacji umowy z Administratorem
   - wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej
   - prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony www
  • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z w/w celami
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia w/w celów ich przetwarzania
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 11. Dla prawidłowego funkcjonowania strony www, w tym dla prawidłowego świadczenia Usług konieczne jest korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy hostingu). Administrator korzysta wyłącznie z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 12. Przekazanie danych przez Administratora następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 13. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  - firmie obsługującej płatności elektroniczne lub kartą płatniczą w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta
  - dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego
  - dostawcy poczty elektronicznej i hostingu
  - dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą
  - dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)
  jedynie w przypadkach oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 14. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom lub organom publicznym w związku ze zwalczaniem naruszeń prawa.
 15. Strona www może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług w serwisie internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby (ostatnio przeglądane produkty) lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego.
 16. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 17. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 18. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 20. W celu realizacji w/w uprawnień można kontaktować się z Administratorem serwisu poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres karmeloveprzedszkole@gmail.com lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

§2 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. 1. Nowe przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne nakładają na nas (od marca 2013 roku) obowiązek poinformowania państwa o tym, że strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które ulepszają korzystanie z naszej strony.
  Zobacz Art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.
 2. Co to są pliki "cookies"?
  Pliki "cookies" to dane informatyczne występujące najczęściej jako pliki tekstowe. Pliki "cookies" są przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników i wspierają korzystanie ze stron internetowych. Pozwalają one rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
  Pliki "cookies" najczęściej zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Pliki "cookies" w żaden sposób nie niszczą systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze, ani nie wpływają na jego działanie.
 3. Do czego używane są pliki "cookies"?
  Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do indywidualnych preferencji użytkownika oraz do optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki "cookies" są również używane do tworzenia statystyk odwiedzin strony (np. Google Analytics), co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem identyfikacji personalnej użytkownika.
 4. Jakich plików "cookies" używamy?
 5. Sklep internetowy kolcars.pl korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usług firmy Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
  Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są do generowania statystyk w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.
 6. Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
  Dane zawierają informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 7. Usuwanie plików "cookies"
  Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) standardowo domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o takiej możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 8. Blokowanie plików "cookies".
  Możliwe jest zablokowanie udostępniania Google Analytics informacji o swojej aktywności na stronie serwisu internetowego. W tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl